torsdag 3. april 2008

Brukermedvirkning 03.04.08. Torsdag

Oppgave:
Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

* Barnehage
* Skole
* Ungdomsklubb

1.)
Barnehage:
Barn i hverdagen skal få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen.
Barnas tanker og meninger skal anerkjennes. Man skal oppmuntre barnet til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, dettte gir barna rett til medvirkning. Dette gir også en positiv innvirkning mellom deg og barnet. Annerkjenennde kommunikasjon er en forutsetning som gir rom for barns rett til medvirkning. Det og gi barn rett til medvirkning gjør at man annerkjenner barnet som likeverdig med den voksne. Barna skal få mulighet til å være med på planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns verden må respekteres. Man skal jo ta til seg barns tanker og meninger, men man må også passe på barnets alder og modningsnivå. Barn skal få uttrykke seg slik at de kan få innflytelse fra alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn gir uttrykk for ting via kroppen og språket. De minste formidler sine synspunkter via kroppen og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Man skal oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og følelser, uansett hvordan barna viser dette.


2.)

Skole:


For mange barn er det en vanskelig overgang fra barnehage til skole/SFO. Strukturering, oppdeling og innholdet i skole/SFO er noe helt nytt for elevene. Det er som regel støre enheter på en skole. Det er aldersspredning fra 6 til 12 år. De fleste vil da gå fra en mer oversiktlig barnehage til en mer uoversiktlig skole. Det betyr at skolen og SFO må samarbeide for å ivareta alle barna. Det er viktig å annerkjenne barnets følelser og legge godt til rette for barnas hverdag i skolen. Noen barn er uttrygge og da vil oversiktlighet og strukter være viktig. Det er lurt å sette ord på hva som skjer igjennom dagen til barna. Man skal da fortelle hva som skjer, og ikke hva som har skjedd. Igjennom dette føler barnet seg trygt. I klasserommet er struktur helt avgjørende. Da kan man lage klasseregler. Det er viktig å innkludere barna, det gjelder planlegging av undervisning og aktiviteter. Det er viktig at alle regler er klare og tydlige og det er viktig å diskutere reglene sammen med alle elevene, dette er en måte å inkludere elevene på og gi dem medbestemmelse.


3.)

Ungdomsklubb:


Ungdomsklubber er for ungdom fra 8 klasse og oppover. Her kan den voksne være mer tilbaketrukket og bruke ironi, bruke metaforere og fleipe på en måte som utfordrer ungdommene i deres tankemønster og holdninger. Her vil ungdom ofte ha mindre voksne og ønskeri større grad i styre selv. Ungdommen ønsker å bli hørt, men det er fortsatt de voksne som har ansvar. Ungdommen kan være med på å planlegge hva som skal skje, som for eksempel hva slags aktiviteter som skal bli utført og når. I ungdomstiden handler det om å finne seg selv og ved å finne seg selv så har man arenaer hvor man kan møte andre ungdom hvor deres samhandling står i sentrum. Det er mange måter for å gjøre at ungdom får brukemedvirkning. Med ungdomsklubber så kan ungdom være med på å bestemme hva som skal skje, slik som hva de skal ha. Skal man ha svømming, kino eller disko for eksempel. Da stemmer alle sammen på det de vil, og det som det er mest stemmer på vil da bli valgt. Man kan også ha møter sammen med alle sammen, for å finne ut hva man skal gjøre. Det er viktig at ungdom klarer å ta avgjørelser fordi de begynner å bli såpass gamle. Det er viktig å oppmuntre ungdommen slik at de får sagt hva de mener om valg og avgjørelser som blir tatt.

Ingen kommentarer: